De medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) van de Montessorischool Dukenburg hebben drie ouders en drie personeelsleden zitting.

In schooljaar 2018-2019 bestaat de MR uit de volgende personen:

 

Anneke van Hal (personeelsgeleding)

Gail Heshusius (personeelsgeleding)

Nina Windemuller (personeelsgeleding)

Verolien Derks (oudergeleding)

Annet Jongen (oudergeleding)

Marc Geurts oudergeleding

De MR heeft met name een adviserende rol over het beleid op school. Daarnaast heeft de MR op een aantal zaken instemmingsrecht. De notulen van MR-vergaderingen zijn openbaar en in te zien op het informatiebord bij de ingang van de school. 

U kunt contact opnemen met de MR via het mailadres: